Worldsisters (Kamer van Koophandel: 12345678), verleent u hierbij toegang tot www.worldsisters.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Worldsistes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Worldsisters spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Worldsisters.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Worldsisters. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Worldsisters nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Worldsisters. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Worldsisters, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

De inhoud van dit beleid kan van tijd tot tijd wijzigen.

Verwerkingstijd

De tijd die nodig is om een bestelling voor te bereiden en naar jou te versturen varieert. Wij doen ons uiterste best om binnen de geschatte verzendtijd te blijven maar Worldsisters kan dit niet garanderen.

Geschatte verzendtijd voor pakketten binnen Nederland: 2 werkdagen

Geschatte verzendtijd voor pakketten binnen Europa maar buiten Nederland: 4 à 5 werkdagen

Bij gepersonaliseerde producten is de levertijd langer dan producten die wij op voorraad hebben. De exacte levertijd is afhankelijk van hoe snel we uit de persoonlijke keuzes zijn en natuurlijk hoe snel wij de juiste materialen geleverd krijgen door leveranciers. Wij streven uiteraard naar een snelle levering binnen twee weken en houden je op de hoogte indien het langer duurt.

Kopers zijn verantwoordelijk voor mogelijke douane- en invoerrechten. Worldsisters is niet verantwoordelijk voor door de douane veroorzaakte vertragingen.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via info@worldsisters.nl. Wij verzoeken u het product in de originele verpakking te retourneren.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn.
  • Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u de betalingen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat Worldsisters de producten heeft ontvangen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Afhankelijk van het aantal producten, schatten wij dat deze kosten maximaal € 10,00 zullen bedragen.

Veiligheidsvoorschriften

Bij akkoord gaan met het webshop beleid geeft u aan de veiligsheidsvoorschriften gelezen te hebben en toe te passen. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind ligt ten alle tijden bij de consument en niet bij Worldsisters.

Modelformulier voor herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen, aan Worldsisters, info@worldsisters.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

  • de verkoop van de volgende goederen:
  • de levering van de volgende digitale inhoud:
  • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is